Ceylon Tea for Best Herbal Teas

Serendib Vacation

Blog Stats

  • 42,534 hits
Advertisements

Serendib Twisted Tea

7889

Extraordinary quality product for the world by Sri Lankan cottage industry. ‘Let your food be thy medicine and medicine be thy food’ Hippocrates

රසකාරක හෝ පිළිකාකාරක අඩංගු නොවන 100% ස්වභාවික පානයකි. 750 ml බෝතලයක 10 දෙනෙකුට සැහෙන, නැවත පරිහරණය කල හැකි වීදුරු බෝතල් වල ඇසිරිම මගින් රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරිමටත් ඩෙංගු උවදුර මැඩලිමටත් අපගේ ඇති කැපවීම අපි ඔබට සහතික කරමු. රුපියල් 650 ක බෝතලයක විශේෂ හදුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 500 කි. දිවයින පුර බෙදා හැරීමේ නියෝජිතයන් සදහා අවස්ථාවන් ඇත.

Advertisements

Small Capital Big Income

#Extraincome earners, employees, students who are looking for small capital, BIG income business without disturbing what you are presently doing.
You can earn extra Rs. 100,000 or more with part time effort. Complete #training and support from the Serendib Tea Export team.
Contact us to receive details, add us on www.serendib-tea.org
FB: https://www.facebook.com/BestHerbalTeas/
https://www.facebook.com/serendib.tea
Or contact us on +94 75 77 633 89 (viber,Imo, Massenger,Whatsapp, Skype)
We will glad to help and assist you as much as we can.
Watch more videos:
https://youtu.be/CS41-iXuPnE
https://www.youtube.com/watch?v=8ouIcn4_dN8
https://www.youtube.com/watch?v=Jp3kofmPKIM
https://www.youtube.com/watch?v=LsiIwbTLdGU

60x36 flex 01 nos

Become affiliate marketeer and earn unlimited.

We have started our own affiliate marketing program, you also can be a part of this social entrepreneur network. What you have to do is prepare a Youtube video regarding Serendib Herbal Tea product and become an affiliate marketeer for us. Every purchase you make, you are given 20% upfront discount while having entitled 15% commission on every sale you make on behalf of the company. We divert all our advertising and distribution expenses to maintain our sales force. Either way we will give a way 35% of our income to our affiliate marketeers. Be a part of us and start a business at 0 expenses.  Start today.

 

Your Health Our Tea

Premium, loose leaf infusion of Serendib Gold, the quality, freshness, and authenticity is the whole-mark of Serendib Golden Tea. High quality montane green tea, added with premium quality Ceylon Spices to enhance the effectiveness of this unique blend directly from Sri Lanka is our latest addition to our tea family under Serendib Gold label. ++94718077147

slider5

Value of traditional Sri Lankan rice to fight against diabetes and Libido issue: KURULU THUDA RICE 

KURULU-THUDA-300x300

Buy 500g Kuruluthuda rice and get 3 cartoons of Serendib Golden Tea 50% off.

Kuruluthuda is packed full of B vitamins which are vital for the production of energy – without which there is no libido worth talking about. It is also a good source of magnesium essential for muscle contraction, which is also vital for sexual sensitivity, arousal, ejaculation and orgasm gamma-aminobutyric acid controls the brain’s pace and ¬communication with other parts of the body. the easiest and most natural way for you to keep your levels even is by the food you eat.

In this case, your body needs ¬complex carbohydrates to create a steady supply of glutamine, the amino acid that effectively turns into GABA in the body the best food for this is ofcourse Kuruluthuda Rice which contains Gamma Oryzanol healthy sex drive helps the skin manufacture vitamin D (our main source of vitamin D is the sun). Sex also boosts our production of the ‘love’ ¬hormone oxytocin — this helps brain function and memory a study by Queen’s University in Belfast that suggested having sex three or more times a week reduced the risk of heart attack or stroke in men by half.

And orgasms are thought to fight infection — increasing the number of infection-fighting cells by up to 20 per cent. Having regular sex could boost the levels of an antibody that fights colds and flu, suggested a U.S. study.
It’s also recently been found that greater sexual activity in older men might protect them against prostate cancer.

Kuruluthuda rice (Oryza sativa) comes from a word meaning ‘bird’s beak’, It is mostly grown by smallholder famers in the in the lowland areas of Sri Lanka through rain fed cultivation. Organic cultivation can take up to 5-6 months to harvest time.

Kuruluthuda rice is best when soaked in water for 20 prior to cooking, and is often boiled with a bit of salt and pandan leaves. This variety features in many Sri Lankan recipes, such as Kuruluthuda cooked in aromatic red onion and garlic oil, steamed Kuruluthuda (cooked with cardamom), and curry leaf tempered rice with five spices. Moist rice can also be ground into a flour in homes with the use of a mortar and pestle.

This Rice in Sri Lanka is also used to treat skin conditions, medicinally and cosmetically. Boiled and cooled rice is mashed and made into a paste or moulded into balls to be applied to boils, sores, swellings and skin blemishes. Rice extracts like starch and oil are used in a range of cosmetic and hygiene products, considered to have moisturizing and nourishing effects on the hair and skin.

Kuruthuda is truly a miracle rice offering the following functional and medicinal benefits;

1) Helps Reduce/prevention of Diabetic Conditions –
The High Fiber Content in these verities of Rice reduces the glycemic index (GI) to less than 55 which is known as Low GI , as a result it reduces absorption of Glucose to the Body. Several lines of recent scientific evidence have shown that individuals who followed a low-GI diet over many years were at a significantly lower risk for developing both type 2 diabetes, coronary heart disease, and age-related macular degeneration than others
** also please see the study by the Department of Food Science and Technology Faculty of Agriculture University of Peradeniya

2) Reduces Cardio-vascular diseases –
Rice bran contain natural antioxidents such as oryzanol and tocotrienols. This property also reduces the cardio -vascular diseases.
One type of phytonutrient especially abundant in these types of rice are plant lignans, which are converted by friendly flora in our intestines into mammalian lignans, including one called enterolactone that is thought to protect against breast and other hormone-dependent cancers as well as heart disease.

3) Antioxidant properties –
It is concluded in a study done by the Industrial Technology Institute (ITI) (No.10715TG6) that, brans of Sri Lankan traditional red rice possess marked antioxidant properties and consumption may play an important role in prevention of oxidative stress associated chronic diseases. The most startling discovery is that it has more antioxidants than green tea which is significant advantage when promoting the rice
** also please see the study by the Department of Food Science and Technology Faculty of Agriculture University of Peradeniya

Serendib Gold serves ozone friendly world

Source: Serendib Gold serves ozone friendly world  Hotline ++94-382251167, ++94718077147

Serendib Gold serves ozone friendly world

Serendib Gold serves ozone friendly world

Specially blended authenticated pure Ceylon #Tea with #cinnamon and #greentea.

This special blend captured, fine taste with quality, exquisite flavor, and full bodied from Sri Lanka.

By choosing 100% Pure #Ceylon Tea you will not only enjoying a refreshing cup of tea produced from tender tea leaves grown in the world famous Uva high grown tea region but also serve ozone friendly world. www.serendib-tea.org