Ceylon Tea for Best Herbal Teas

Home » Sri Lanka Business Beaware of Fake Products!

Sri Lanka Business Beaware of Fake Products!

වැරදී මිලකට, ගුණාත්මක භාවයකින් තොර ව්‍යාජ සෙරන්ඩිබ් ඩයබි තේ නිෂ්පාදන අනුකරණ දැඩි අතුරු ආබාධ වලට හේතු විය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ  අපගේ  එකම නියෝජිතයා වන්නේ අප පමණි. වෙන කිසිදු ආයතනයක්  හෝ  පුද්ගලයෙක් අපගේ ඩයබි තේ නිෂ්පාදන අලවි කිරීමට පත්කොට නැත. එසේ පැමිනෙනේ නම් එ වියාජ නිෂ්පාදනයක් වන  අතර එ පිලිබදව අපට හෝ පොලිසියට දැනුම් දෙන්න. අප ආයතනයට paypal, ජංගම දුරකතනක් මගින් කරන ගෙවීමකින් හෝ තැපැල් මගින් මුලින් මුදල් ගෙවීමෙන් තොරව ගෙන්වා ගත හැක. කරුණාකර අපව අමතන්න.

 පේටන්ට් අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම් වලින් අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් බේරා ගැනීමට හා වෙළෙඳපොළ තුළ ව්‍යාජ නිෂ්පාදන වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට හා ව්‍යාජ නිෂ්පාදන පිටුදැකීමට  කිරීමට අපගේ අව්යාජ නිෂ්පාදන පමණක්ම මිලදී ගන්න. අපි  මෙම නව ඇසුරුම් තුළ අපගේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට අපගේ සියලු වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් දැනුම් දෙමු.

diabitea seren

ඔබ වෙත මෙම විශේෂිත ඇසුරුම් නොමැතිව වෙනත් ඕනෑම සෙරන්ඩිබ් නිෂ්පාදන පැමිණ නම් ඔවුන් ව්‍යාජ බැවින්, ඒවා මිලදී ගන්න එපා. වඩාත් ධනාත්මක ලෙස බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනය කිරීම් වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට අපට උදව් කරන්න. ඔබ වෙත ව්යාජ සෙරන්ඩිබ් ඩයබි තේ හෝ එහි අදාළ අනුකරණය කරන නිෂ්පාදනයක් ඔබ වෙත පැමිණ නම් කරුණාකර අප අමතන්න ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපරාධ වරදක් වන බුද්ධිමය ෙද්පළ පනත උල්ලංඝනය වන සියලු  බුද්ධිමය දේපල දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දෙන්න.

++94718077147

 seren

It has been reported with definite evidences this bogus manufacturers with fake products give false promises while collecting money in an unethical manner promoting that product 4 times a day where no qualified Ayurvedic Physician on earth would think of doing so.

PatentViolation

 http://www.newlifeherbs.net/ at Keells Super Markets

Patent right violator Newlife Herbals (previously mere crushed Ayurvedic Herbals supplier) all of sudden offering Diabe tea at KEELS SUPER violating all ethical, legal and commercial norms in this country. Serendib Antidiabetic Tea,  holds patent right ( number 14768), no one has authority to violate Intellectual Property Right in this manner. We hold the exclusive Rights to manufacture, market and export Serendib Antidiabetic tea in Sri Lanka. If you come across any product imitating Serendib Antidiabetic Tea and its related please contact us or inform intellectual property department and nearest police station as that is violation of Intellectual Property act which is a criminal offense in Sri Lanka. Related law: http://www.nipo.gov.lk/act.htm

Terms & Conditions
Welcome to our online virtual store, Serendib Tea provides their services to you subject to the following conditions. If you visit or shop within this website, you accept these conditions. Please read them carefully.

PRIVACY
Please review our Privacy Notice, which also governs your visit to our website, to understand our practices.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS
When you visit http://www.serendib-tea.org or send e-mails to us, you are communicating with us electronically. You consent to receive communications from us electronically. We will communicate with you by e-mail or by posting notices on this site. You agree that all agreements, notices, disclosures and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing.

COPYRIGHT
All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Serendib Tea Exports or its content suppliers and protected by international copyright laws. The compilation of all content on this site is the exclusive property of Serendib Tea Exports, with copyright authorship for this collection by Serendib Tea Exports, and protected by international copyright laws.

TRADE MARKS
Serendib Tea Exports trademark may not be used in connection with any product or service that is not Serendib Tea Exports, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Serendib Tea Exports. All other trademarks not owned by Serendib Tea Exports or its subsidiaries that appear on this site are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Serendib Tea Exports or its subsidiaries.

LICENSE AND SITE ACCESS
Serendib Tea Exports grants you a limited license to access and make personal use of this site and not to download (other than page caching) or modify it, or any portion of it, except with express written consent of Serendib Tea Exports. This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents: any collection and use of any product listings, descriptions, or prices: any derivative use of this site or its contents: any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant: or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of Serendib Tea Exports. You may not frame or utilize framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of Serendib Tea Exports and our associates without express written consent. You may not use any meta tags or any other “hidden text” utilizing Serendib Tea Exportss name or trademarks without the express written consent Serendib Tea Exports. Any unauthorized use terminates the permission or license granted by Serendib Tea Exports. You are granted a limited, revocable, and nonexclusive right to create a hyperlink to the home page of Serendib Tea Exports so long as the link does not portray Serendib Tea Exports, its associates, or their products or services in a false, misleading, derogatory, or otherwise offensive matter. You may not use any Serendib Tea Exports logo or other proprietary graphic or trademark as part of the link without express written permission.

YOUR MEMBERSHIP ACCOUNT
If you use this site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. If you are under 18, you may use our website only with involvement of a parent or guardian. Serendib Tea Exports and its associates reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in their sole discretion.

REVIEWS, COMMENTS, EMAILS, AND OTHER CONTENT
Visitors may post reviews, comments, and other content: and submit suggestions, ideas, comments, questions, or other information, so long as the content is not illegal, obscene, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringing of intellectual property rights, or otherwise injurious to third parties or objectionable and does not consist of or contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings, or any form of “spam.” You may not use a false e-mail address, impersonate any person or entity, or otherwise mislead as to the origin of a card or other content. Serendib Tea Exports reserves the right (but not the obligation) to remove or edit such content, but does not regularly review posted content. If you do post content or submit material, and unless we indicate otherwise, you grant Serendib Tea Exports and its associates a nonexclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, and fully sublicensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, and display such content throughout the world in any media. You grant Serendib Tea Exports and its associates and sublicensees the right to use the name that you submit in connection with such content, if they choose. You represent and warrant that you own or otherwise control all of the rights to the content that you post: that the content is accurate: that use of the content you supply does not violate this policy and will not cause injury to any person or entity: and that you will indemnify Serendib Tea Exports or its associates for all claims resulting from content you supply. Serendib Tea Exports has the right but not the obligation to monitor and edit or remove any activity or content. Serendib Tea Exports takes no responsibility and assumes no liability for any content posted by you or any third party.

RISK OF LOSS
All items purchased from Serendib Tea Exports are made pursuant to a shipment contract. This basically means that the risk of loss and title for such items pass to you upon our delivery to the carrier.

PRODUCT DESCRIPTIONS
Serendib Tea Exports and its associates attempt to be as accurate as possible. However, Serendib Tea Exports does not warrant that product descriptions or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free. If a product offered by Serendib Tea Exports itself is not as described, your sole remedy is to return it in unused condition.

DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY THIS SITE IS PROVIDED BY SERENDIB TEA EXPORTS ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. SERENDIB TEA EXPORTS MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THIS SITE. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, SERENDIB TEA EXPORTS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SERENDIB TEA EXPORTS DOES NOT WARRANT THAT THIS SITE, ITS SERVERS, OR E-MAIL SENT FROM SERENDIB TEA EXPORTS ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. SERENDIB TEA EXPORTS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN STATE LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, EXCLUSIONS, OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MIGHT HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

APPLICABLE LAW
By visiting Serendib Tea Exports, you agree that the laws of your country as well as those of Sri Lanka, without regard to principles of conflict of laws, will govern these Conditions of Use and any dispute of any sort that might arise between you and Serendib Tea Exports or its associates.

DISPUTES
Any dispute relating in any way to your visit to Serendib Tea Exports or to products you purchase through Serendib Tea Exports shall be submitted to confidential arbitration in Sri Lanka, except that, to the extent you have in any manner violated or threatened to violate Serendib Tea Exportss intellectual property rights, Serendib Tea Exports may seek injunctive or other appropriate relief in any state or federal court, and you consent to exclusive jurisdiction and venue in such courts. Arbitration under this agreement shall be conducted under the rules then prevailing of the American Arbitration Association. The arbitrators award shall be binding and may be entered as a judgment in any court of competent jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, no arbitration under this Agreement shall be joined to an arbitration involving any other party subject to this Agreement, whether through class arbitration proceedings or otherwise.

SITE POLICIES, MODIFICATION, AND SEVERABILITY
Please review our other policies, such as our Shipping and Returns policy, posted on this site. These policies also govern your visit to Serendib Tea Exports. We reserve the right to make changes to our site, policies, and these Conditions of Use at any time. If any of these conditions shall be deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that condition shall be deemed severable and shall not affect the validity and enforceability of any remaining condition.

QUESTIONS:
Questions regarding our Conditions of Usage, Privacy Policy, or other policy related material can be directed to our support staff by clicking on the “Contact Us” link in the bottom menu.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Read in Your Language

%d bloggers like this: